Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

invisible-twelve
Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
8040 46eb 500
Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
invisible-twelve
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaconieco conieco
5278 4148 500
Reposted fromkattrina kattrina viaajmaga ajmaga
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
4661 fa80
1494 825e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaajmaga ajmaga
invisible-twelve
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viajointskurwysyn jointskurwysyn
invisible-twelve
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
invisible-twelve
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.

December 21 2017

invisible-twelve
invisible-twelve
8456 21df
Reposted fromolakocie olakocie
2222 b624 500
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viaoll oll
invisible-twelve
7938 f4d1
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
invisible-twelve
7956 960b
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
invisible-twelve
7966 2bff
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
invisible-twelve
7951 9856 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
invisible-twelve
7950 5e9c 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
invisible-twelve
7954 0bbe 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
invisible-twelve
7952 9274 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl