Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

invisible-twelve
7269 b13e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
invisible-twelve
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 22 2017

invisible-twelve
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
invisible-twelve
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
invisible-twelve
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
invisible-twelve
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viascorpix scorpix
invisible-twelve
invisible-twelve

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
invisible-twelve
5946 6e38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
invisible-twelve
6097 40e0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaalensztajn alensztajn
invisible-twelve
invisible-twelve
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalensztajn alensztajn
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
invisible-twelve
1519 9880
invisible-twelve
invisible-twelve
invisible-twelve
invisible-twelve
0980 93ef 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl